PRIVACYVERKLARING LAC FRISIA 1883

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) VAN
SPORTCLUB LAC FRISIA 1883

PRIVACY POLICY IN PDF
FOTO PROTOCOL IN PDF


Graag je aandacht voor de nieuwe wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Deze wetgeving gaat over jouw persoonsgegevens en wat wij ermee doen.
 
Sportclub Lac Frisia 1883 wil graag je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens als je:

 • lid bent;
 • ingeschreven wilt worden als lid;
 • vrijwilliger of medewerker bent of wilt worden;
 • sponsor bent of wilt worden;
 • toeleverancier bent.

WIE ZIJN WIJ EN WIE BEN JIJ

Wij zijn Sportclub Lac Frisia 1883, opgericht in 1883 en als vereniging ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40000608 met als vestigingsadres: De Magere Weide 9 te (8915 AV) Leeuwarden.
Wij zijn te bereiken via het emailadres relkatiebeheer@lacfrisia1883.nl en via ons algemeen telefoonnummer 058 – 212 1883
(Bereikbaar op dagen dat er gevoetbald wordt en op de meeste avonden na 19.00 uur).

Via onze website www.lacfrisia1883.nl zijn meer contactgegevens te vinden.

Jij bent lid, medewerker, vrijwilliger, sponsor of toeleverancier van Sportclub Lac Frisia 1883.
Daar waar wij jou als lid aanspreken bedoelen we bij minderjarigheid ook je ouders, voogd of verzorger mee.

BEGRIP

Wij vragen als vereniging, die volledig gedragen wordt door vrijwilligers, jouw begrip voor onze eventuele tekortkomingen in kennis,
daadkracht en financiële middelen om jou adequaat te kunnen voorzien van informatie over jouw gegevens binnen onze gegevensverwerking.
Zodra zich echter tekortkomingen voordoen zullen wij deze terstond op proberen te lossen waarbij wij te allen tijde
de bescherming van de persoonsgegevens zullen waarborgen. Deze bepaling doet echter niets af van de wettelijke mogelijkheden die jij hebt en je zonder beperkingen op kunt beroepen.

AANVULLINGEN EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

Ben je medewerker, vrijwilliger, leverancier, sponsor of deelnemer aan een door de Sportclub
Lac Frisia 1883 georganiseerde activiteit? Dan gelden naast de hiergenoemde zaken ook aanvullende en afwijkende afspraken.
Kijk in dat geval voor meer informatie in onze overige AVG-documentatie die wij via de website beschikbaar stellen.
Daar waar deze voorwaarden geen uitsluitsel geven is de wet AVG bepalend.

ALGEMEEN

Wij maken graag foto’s en films van wedstrijden, activiteiten en natuurlijk de teamfoto’s om op onze website en social media te plaatsen.
Daarbij willen we ook af en toe namen noemen zodat bijvoorbeeld duidelijk is wie op de foto staat.
Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om jou of je zoon of dochter of iemand waar jij de voogd van bent aan te kunnen melden voor activiteiten,
wedstrijden en andere KNVB (Koninklijke Nederlandse voetbalbond) gerelateerde zaken.
De gegevens zijn nodig om een juiste administratie te kunnen voeren voor het verwerken van de contributie, teamindelingen,
verzekeringen en aanmelding bij de door KNVB georganiseerde activiteiten zoals wedstrijden en toernooien.
 
Hierbij geven we jou een overzicht van de soort gegevens die wij bewaren met betrekking tot jou of je zoon of dochter of iemand waar
jij de voogd/verzorger van bent en voetbalt bij Sportclub
Lac Frisia 1883 en vermelden daarbij waarvoor wij deze gebruiken.
 
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In onze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en die van anderen.
Wij doen er alles aan om jouw privacy en die van de kinderen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Sportclub Lac Frisia 1883 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 

 • De persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt,
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze toelichting;
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens of die van het kind;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,
  zoals het innen van de contributie of het aanmelden voor KNVB-wedstrijden etc.;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 
Als Sportclub Lac Frisia 1883 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons over
wenst op te nemen kan dit via e-mail: ledenadministratie@lacfrisia1883.nl.

AANMELDEN EN LIDMAATSCHAP

Het inschrijven en je aanmelden als lid van Sportclub Lac Frisia 1883 kan uitsluitend digitaal via het online aanmeldformulier.
Wij hebben hiervoor gekozen om jouw gegevens op een veilige manier te kunnen ontvangen en te verwerken in onze administratie.
 
Wij verwerken onderstaande gegevens van onze leden zolang als daartoe een wettelijke grond is of vanuit de KNVB een verplichting op ligt.
 
   

PersoonsgegevensDoelKNVBBoekhouding
    
VoornaamHebben we nodig zodat we niet iedereen ‘hey’ hoeven te noemen.JaJa
Achternaam (incl tussenvoegsel)Omdat er wel heel veel met dezelfde voornaam zijn. En hier bedoelen we ook het tussenvoegsel mee.JaJa
AdresgegevensDit zijn je straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats.
We willen graag weten waar je woont zodat we bijvoorbeeld bij calamiteiten je familie kunnen bereiken. Maar ook voor bijvoorbeeld subsidieaanvragen moeten we weten hoeveel leden uit de gemeente Leeuwarden zijn.
NeeJa


    

PersoonsgegevensDoelKNVBBoekhouding
    
TelefoonnummerDit nummer hoef je niet door te geven. We hebben wel graag een telefoonnummer via welke wij familie kunnen bereiken mocht dat eens nodig zijn.NeeNee
Telefoonnummer mobielHeb je zelf geen mobiel nummer, geef dan je thuisnummer door of het mobiele nummer van je ouders, voogd of verzorger. Dit hebben we nodig om snel contact te zoeken als we willen informeren over calamiteiten of plotselinge wijzigingen.
Ook wordt je mobiele nummer gebruikt voor de groepsapp van het team. Op die manier kan snel informatie gedeeld worden over wedstrijden en trainingen, zodat je niet voor niets op het veld staat bij een afgelasting of te laat bij een wijziging in tijd. Wij vragen er bij de inschrijving wel toestemming voor maar hier ben je echter zelfverantwoordelijk voor en kun je je ook altijd en per direct bij je trainer of teamleider voor uitschrijven.
NeeNee
EmailadresEen e-mailadres is verplicht. Niet alleen wij willen je op deze manier kunnen bereiken, maar het is ook vanuit de KNVB verplicht inzake tuchtzaken. Dit wordt niet meer per post afgehandeld maar per e-mail.
Wij gebruiken het e-mailadres om je te informeren over clubzaken bijvoorbeeld dmv een Nieuwsbrief.
JaJa
GeslachtVoor het samenstellen van de teams is het nodig om te weten of je een jongen of meisje bent. Ook de KNVB wil bij het indelen van de teams kunnen aangeven of het om een heren-, damesteam of gemengd team gaat. Dit kan bijvoorbeeld weer gebruikt worden om de kleedkamerindeling in orde te krijgen zodat dames/meisjes en heren/jongens gescheiden kunnen omkleden en douchen.JaNee
NationaliteitWij willen graag weten hoe internationaal onze teams en club is.NeeNee
GeboortedatumZodat je bij leeftijdgenootjes kunt spelen. Vanuit de KNVB is er een verplichting dat bij wedstrijden kinderen uit dezelfde leeftijdscategorie tegen elkaar uit dienen te komen. Er kan dispensatie aangevraagd worden. Daarom is de geboortedatum van belang.JaJa
Vorige verenigingBij een overschrijving van een andere voetbalclub naar ons kan het handig zijn om te weten waar je vandaan komt.NeeNee

 

PersoonsgegevensDoelKNVBBoekhouding
    
Bij minderjarigen: gegevens ouder, voogd, verzorgerIndien je minderjarig bent, jonger dan 18 jaar, dan moet een van je ouders, voogd of erkent verzorger voor jou toestemming geven.
Wij hebben dan de naam van de ouder, voogd of verzorger nodig en zijn of haar hoedanigheid. De toestemming en de gegevens worden door ons altijd gecontroleerd.
JaJa
KNVB nummerDit is je KNVB-lidmaatschapsnummer voor het leven. Hiermee weten we zeker over welke speler het gaat bij correspondentie met de KNVB en voor transfers naar andere clubs. Dit nummer kun je zelf niet opgeven dat krijg je automatisch van de KNVB.JaJa
BankgegevensVoor het automatisch kunnen incasseren van de contributie hebben wij een bankrekeningnummer nodig waar we het bedrag van af kunnen schrijven.
Daarbij dien je ons een machtiging te geven voor automatische incasso.
NeeJa
Overige informatieAls club stellen wij het op prijs als je ook de overige informatie van de club leest zoals de reglementen en zaken als informatie over lidmaatschap en contributie.
Voor deze laatste twee en de AVG-verklaring vragen wij expliciet akkoord
NeeJa

 

AFMELDEN LIDMAATSCHAP EN BEËINDIGEN VAN DE RELATIE

Wil je het lidmaatschap of andere relatie die je met ons hebt beëindigen dan zullen wij ervoor zorgen dat je
gegevens onherroepelijk verwijderd worden uit onze administratie. Zover het gewenst is een kopie te krijgen van jouw gegevens kan
deze via de ledenadministratie opgevraagd worden via het e-mailadres ledenadministratie@lacfrisia1883.nl.
Je kunt vervolgens zelf zorgdragen voor het verstrekken van je gegevens aan andere partijen.
Daar waar wettelijke verplichtingen liggen of de verplichting vanuit de KNVB wordt opgelegd zullen wij zorgdragen voor het aanleveren
van gegevens aan een eventuele andere voetbalclub indien van toepassing.
Het moment van het definitief verwijderen van jouw gegevens wordt bepaald door de wettelijke verplichtingen waaraan wij gehouden zijn.

VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.
 
Zo maken wij gebruik van een derden partij voor:
 

 • Je registratie bij de KNVB;
 • De groepsapp van je team;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken middels een verwerkingsovereenkomst om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

BINNEN DE EU

Wij verwerken, bewaren en verstrekken geen persoonsgegevens bij of aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor expliciet
toestemming is gegeven door de ouder, voogd, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

VERWERKERSOVEREENKOMSTEN MET DERDEN

Met derden met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over welke
gegevens zij van ons krijgen en vooral met welk doel zij deze gegevens mogen gebruiken.
 
KNVB: Zij beschikken over de naam, geboortedatum en e-mailadres van het clublid waardoor deelname aan KNVB-wedstrijden mogelijk is,
de tuchtcommissie je kan berichten en de rechtmatigheid van je lidmaatschap kan beoordelen
(bijvoorbeeld om te controleren dat je bij één voetbalclub en in het qua leeftijd juiste team bent ingeschreven).
Je kunt contact opnemen met de ledenadministratie van Sportclub Lac Frisia 1883 via ledenadministratie@lacfrisia1883.nl
inzake het inzien of verwijdering van jouw gegevens.
 
Meer juridische informatie is te vinden via: https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels–amp;-bepalingen/knvb-bepalingen/juridisch
Over de gegevensverwerking bij overige aan Sportclub Lac Frisia 1883 gelieerde partijen, zoals bijvoorbeeld een webshop, fysio, sponsoren etc.,
hebben deze partijen een eigen verantwoording aangezien de gegevens niet door Sportclub Lac Frisia 1883 aan hen verstrekt zijn.
Het kan voorkomen dat Sportclub Lac Frisia 1883 in opdracht van een derde partij een nieuwsbrief aan haar leden verstuurd,
maar daarbij zijn geen persoonsgegevens aan de betreffende partij overgedragen.

JOUW RECHTEN

Je hebt het recht op inzage in de voor ons beschikbare gegevens over jou en het recht om van Sportclub Lac Frisia 1883 als zijn
de de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging inzage van jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben.
Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.
Je hebt altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Wij handelen verzoeken voor inzage en verwijdering
af op basis van binnenkomst van het verzoek en binnen de redelijkheid van capaciteit die wij daartoe vrij kunnen maken.
Wij zullen gegevens verwijderen zodra deze niet meer volgens wetgeving noodzakelijk zijn aan te houden.

JUISTHEID GEGEVENS

Jijzelf blijft als lid of relatie van de Sportclub Lac Frisia 1883 verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens.
Indien gegevens wijzigen, dan geef je deze wijzigingen aan ons door zodra deze bij jou bekend zijn.
Indien wij over onjuiste gegevens beschikken doordat deze onjuist aan ons verstrekt zijn kunnen wij daar nooit verantwoordelijk voor gehouden worden.
De plicht voor de aanlevering van de juiste gegevens licht geheel bij het lid of de ouders, verzorger of voogd.

BEVEILIGEN VAN DE GEGEVENS

Sportclub Lac Frisia 1883 zal zich inspannen om uiterst zorgvuldig met de verstrekte gegevens om te gaan.
De gegevens worden elektronisch bewaard met gebruik van daarvoor gangbare programmatuur en opslagmedia.
Wij zullen ons inspannen om voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de computerapparatuur
en de daarop opgeslagen persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten,
een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.
 
Bij een geconstateerd datalek doen wij altijd aangifte bij de autoriteit persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken
 
Naast de technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking hebben wij tevens de volgende maatregelen genomen;
 

 • Alle natuurlijke- en rechtspersonen die namens Sportclub Lac Frisia 1883 van de gegevens kennis kunnen nemen,
  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan welke in een geheimhoudingsverklaring met betreffende personen en instituten is vastgelegd.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle gegevens kritische systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen waar mogelijk voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Sportclub Lac Frisia 1883 is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen.
Deze functie wordt vervuld vanuit de ledenadministratie aangezien daar de verwerking van de gegevens plaatsvindt.
Vragen over de gegevensbescherming kun je per e-mail indienen via relatiebeheer@lacfrisia1883.nl

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN INZAKE HET AVG BELEID VAN
SPORTCLUB LAC FRISIA 1883

Mocht je een vraag, opmerking of klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Sportclub Lac Frisia 1883 dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Via de website van Sportclub Lac Frisia 1883 zijn de mogelijkheden om contact op te nemen terug te vinden.
Je mag natuurlijk ook altijd een medewerker aanspreken.
Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
Je hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de van
overheidswege ingestelde toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY BELEID

Sportclub Lac Frisia 1883 past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website www.lacfrisia1883.nl
zal steeds de meest recente versie van ons privacy beleid worden opgenomen.
Wij raden je dan ook aan het privacy beleid regelmatig te raadplegen.
Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.
 

Download this file (FOTO PROTOCOL FRISIA.pdf) Foto protocol[Foto protocol] 132 kB
Download this file (PRIVACY POLICY FRISIA.pdf) Privacy Policy LAC Frisia 1883[Privacy Policy LAC Frisia 1883] 182 kB