• Home

Reglement vertrouwenspersoonHet bestuur van LAC Frisia 1883 benoemt minstens één vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan zowel emotionele als praktische ondersteuning bieden en zorg dragen voor de eerste opvang van een slachtoffer van ongewenste omgangsvormen van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie tot de vereniging staan mits dit gedrag zich afspeelt binnen de context van de vereniging.

Wanneer is er sprake van ongewenste omgangsvormen?

Directe of indirecte ongewenste uitlatingen of handelingen, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag tegen de betrokkene.
Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij/zij onder ongewenste omgangsvormen verstaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is. Vaak worden ongewenste omgangsvormen gezien als machtsmisbruik. Bepalend is of het gedrag of de situatie door het slachtoffer als ongewenst wordt ervaren. Vaak heeft deze gewezen op het hinderlijke en dus ongewenste in het gedrag van de ander(en); ondanks dat stopt het ongewenste gedrag niet.

Voorbeelden van ongewenste omgangsvormen:

Agressie en geweld; Het slachtoffer wordt fysiek of psychisch lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.
Discriminatie; Op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele voorkeur.
Pesten en/of treiteren; Het slachtoffer wordt herhaaldelijk en gedurende een langere periode negatief bejegend.
Roddelen en/of negeren; Er wordt op een vervelende manier over het slachtoffer gesproken of er wordt geen aandacht aan hem/haar besteed.
Intimidatie; Bedreigingen door woord en/of gebaar, waarbij angst wordt aangejaagd.
Seksuele intimidatie; Ongewenst gedrag (zowel handelingen als uitingen) van seksuele aard. Het gaat hierbij om het plaatsen van een opmerking van seksuele aard, het ongewenst en hinderlijk aanraken, aandringen op seksuele activiteit en verkrachting.
Signalering van derden; Wanneer leden en/of vrijwilligers van de vereniging zaken waarnemen, die hen zorgen baren. Te denken valt aan opmerkingen van leden, of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn om te bepalen of hier actie op moet worden ondernomen.

Slachtoffers van “ongewenste omgangsvormen”: tot wie kun je je wenden?

Het slachtoffer zal meestentijds geprobeerd hebben een voorval van ongewenste omgangsvormen te bespreken met de dader. Echter, dit kan ook te confronterend of te direct zijn voor het slachtoffer.
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om het met trainer of leider van het team te bespreken om op die manier geen directe confrontatie met de “dader” aan te gaan.
De laatste stap is om het bespreekbaar te maken met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon dient als onafhankelijk klankbord, waarbij klachten ten aanzien van “ongewenste omgangsvormen” kunnen worden besproken. Waar nodig kan de vertrouwenspersoon deskundig advies uitbrengen of doorverwijzen naar andere externe deskundigen.

Rol van de vertrouwenspersoon

In eerste instantie biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Daarnaast kan er sprake zijn van  advisering, begeleiding en/of bemiddeling. Het is van belang dat een vertrouwenspersoon de melder, waar mogelijk, stimuleert om zelf oplossingen te bewerkstelligen. De vertrouwenspersoon stelt zich professioneel op en houdt rekening met de aard van de melding, het persoonlijk belang en welzijn van de melder alsmede van de andere betrokkenen.

Taken van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
 1. De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers een onafhankelijk aanspreekpunt voor problemen in relatie tot ongewenste omgangsvormen.
 2. De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert.
 3. De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever zo nodig in het verdere verloop van een melding (vb. bij eventuele aangifte bij politie of in contact komen met hulpverleningsinstanties).
 4. De vertrouwenspersoon behandelt zaken in vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
 5. De vertrouwenspersoon zal geen stappen ondernemen zonder toestemming van de aangever. Alles zal in overleg met de aangever plaatsvinden; deze bepaalt het tempo en de werkwijze. De vertrouwenspersoon brengt alleen met toestemming van betrokkene rapport uit bij het bestuur.
 6. De vertrouwenspersoon houdt van alle besproken zaken een eenvoudige rapportage bij.
 7. De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en hoe dit is te voorkomen.
Het is van belang dat het bestuur en/of een ander lid van de vereniging het slachtoffer te allen tijde op de mogelijkheid wijst om de vertrouwenspersoon in te schakelen. Indien in eerste instantie een bestuurslid of een ander lid van de vereniging door de melder wordt benaderd, kan op verzoek van het slachtoffer de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon staat garant voor vertrouwelijkheid en geheimhouding.
Uitsluitend met toestemming van het slachtoffer kunnen bestuursleden of derden in kennis worden gesteld van de besproken zaken en vindt zo nodig verder overleg plaats. Op verzoek van het slachtoffer kunnen bestuursleden of derden direct of in een later stadium aan het vertrouwensgesprek deelnemen.

Positie vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit zijn functie als vertrouwenspersoon is ingezet.
De vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid in overleg met de vereniging en op kosten van de vereniging extern advies indien te schakelen indien hij dit in een hem voorgelegde zaak nodig acht.

NOC*NSF

Bij vragen met betrekking tot seksuele intimidatie kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Gratis te bereiken op telefoonnummer 0900-2025590 op werkdagen van 8-22 uur en op zaterdag van 12-16 uur.

Registratie

De Vertrouwenspersoon registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks een verslag uit van zijn of haar werkzaamheden aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon.
 
 
 

Afdrukken

Dijkstra
Textielstra
Adrenna
Veltman Footer
Ing
Vos 2

Contact

 • Contactgegevens
 • Routebeschrijving
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Inloggen / uitloggen

Volg Frisia